لیست قیمت تجهیزات و لوازم ارت – صفحه مسی، صفحه مسی ارت، صفحه مس، میله راد بنتونیت چاه ارت تیر ۱۳۹۸

دسته‌بندی:
بدون دیدگاه
صفحه مسی شرکت باهنر کرمان خلوص ۹۹/۹ درصد مس
صفحه مسی باهنر۵ × ۶۶۰ × ۲۰۰۰قیمت: ۶,۱۲۰,۰۰۰ تومان(وزن تقریبی ۶۰ کیلوگرم)
صفحه مسی باهنر۳ × ۶۶۰ × ۲۰۰۰قیمت: ۳,۷۰۸,۰۰۰ تومان(وزن تقریبی ۳۶ کیلوگرم)
صفحه مسی باهنر۵ × ۶۶۰ × ۶۶۰قیمت: ۲,۰۸۰,۰۰۰ تومان(وزن تقریبی ۲۰ کیلوگرم)
صفحه مسی باهنر۳ × ۶۶۰ × ۶۶۰قیمت: ۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان(وزن تقریبی ۱۲ کیلوگرم)
صفحه مسی طرح باهنر خلوص ۹۹/۹ درصد مس
صفحه مسی۵ × ۶۶۰ × ۶۶۰قیمت: ۲,۰۱۸,۰۰۰ تومان(وزن تقریبی ۲۰ کیلوگرم)
صفحه مسی۳ × ۶۶۰ × ۶۶۰قیمت: ۱,۲۲۳,۰۰۰ تومان(وزن تقریبی ۱۲ کیلوگرم)
صفحه مسی۵ × ۵۰۰ × ۵۰۰قیمت: ۱,۱۸۴,۰۰۰ تومان(وزن تقریبی ۱۲ کیلوگرم)
صفحه مسی۳ × ۵۰۰ × ۵۰۰قیمت: ۷۳۴,۰۰۰ تومان(وزن تقریبی ۷ کیلوگرم)
صفحه مسی ذوبی آلیاژی از مس
صفحه مسی ذوبی۵ × ۷۰۰ × ۷۰۰قیمت: ۱,۷۳۳,۰۰۰ تومان(وزن تقریبی ۱۹ تا ۲۲ کیلوگرم)
صفحه مسی ذوبی۴ × ۷۰۰ × ۷۰۰قیمت: ۱,۴۷۱,۰۰۰ تومان(وزن تقریبی ۱۶٫۵ تا ۱۸٫۵ کیلوگرم)
صفحه مسی ذوبی۳ × ۷۰۰ × ۷۰۰قیمت: ۱,۱۲۴,۰۰۰ تومان(وزن تقریبی ۱۲ تا ۱۴ کیلوگرم)
صفحه مسی ذوبی۵ × ۶۰۰ × ۶۰۰قیمت: ۱,۳۵۲,۰۰۰ تومان(وزن تقریبی ۱۵ تا ۱۷ کیلوگرم)
صفحه مسی ذوبی۴ × ۶۰۰ × ۶۰۰قیمت: ۱,۱۲۴,۰۰۰ تومان(وزن تقریبی ۱۲ تا ۱۴ کیلوگرم)
صفحه مسی ذوبی۳ × ۶۰۰ × ۶۰۰قیمت: ۸۵۱,۰۰۰ تومان(وزن تقریبی ۹ تا ۱۰٫۵ کیلوگرم)
صفحه مسی ذوبی۵ × ۵۰۰ × ۵۰۰قیمت: ۹۲۴,۰۰۰ تومان(وزن تقریبی ۱۰ تا ۱۲ کیلوگرم)
صفحه مسی ذوبی۴ × ۵۰۰ × ۵۰۰قیمت: ۸۱۰,۰۰۰ تومان(وزن تقریبی ۸٫۵ تا ۱۰ کیلوگرم)
صفحه مسی ذوبی۳ × ۵۰۰ × ۵۰۰قیمت: ۵۸۹,۰۰۰ تومان(وزن تقریبی ۶٫۵ تا ۷٫۵ کیلوگرم)
صفحه مسی ذوبی۵ × ۴۰۰ × ۴۰۰قیمت: ۶۵۴,۰۰۰ تومان(وزن تقریبی ۷ تا ۸ کیلوگرم)
صفحه مسی ذوبی۴ × ۴۰۰ × ۴۰۰قیمت: ۵۳۲,۰۰۰ تومان(وزن تقریبی ۵٫۵ تا ۶٫۵ کیلوگرم)
صفحه مسی ذوبی۳ × ۴۰۰ × ۴۰۰قیمت: ۴۱۳,۰۰۰ تومان(وزن تقریبی ۴ تا ۵ کیلوگرم)
صفحه مسی ذوبی۵ × ۳۰۰ × ۳۰۰قیمت: ۳۶۱,۰۰۰ تومان(وزن تقریبی ۳٫۵ تا ۴٫۳ کیلوگرم)
صفحه مسی ذوبی۴ × ۳۰۰ × ۳۰۰قیمت: ۲۹۷,۰۰۰ تومان(وزن تقریبی ۲٫۸ تا ۳٫۵ کیلوگرم)
صفحه مسی ذوبی۳ × ۳۰۰ × ۳۰۰قیمت: ۲۱۴,۰۰۰ تومان(وزن تقریبی ۲ تا ۲٫۵ کیلوگرم)
صفحه اتمایز روکش مس، مغزی آهن
صفحه مسی اتمایز۴ × ۷۰۰ × ۷۰۰قیمت : ۳۰۵,۰۰۰ تومان
صفحه مسی اتمایز۴ × ۶۰۰ × ۶۰۰قیمت : ۲۲۳,۰۰۰ تومان
صفحه مسی اتمایز۴ × ۵۰۰ × ۵۰۰قیمت : ۱۵۶,۰۰۰ تومان
صفحه مسی اتمایز۴ × ۴۰۰ × ۴۰۰قیمت : ۱۰۰,۰۰۰ تومان
صفحه مسی اتمایز۴ × ۳۰۰ × ۳۰۰قیمت : ۵۵,۰۰۰ تومان
صفحه ارت گالوانیزه
صفحه ارت گالوانیزه۵ × ۵۰۰ × ۵۰۰قیمت: ۲۳۰,۰۰۰ تومان
صفحه ارت گالوانیزه۳ × ۵۰۰ × ۵۰۰قیمت: ۱۲۰,۰۰۰ تومان
صفحه ارت گالوانیزه و تسمه۳ × ۵۰۰ × ۵۰۰قیمت: ۲۵۰,۰۰۰ تومان(به همراه تسمه گالوانیزه جوش داده شده به طول ۴ متر)

سیم مسی – سیم مسی هوایی مسبار کاوه و دنیای مس

 • سیم مسی نمره 16 (7 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: ۱۲,۸۰۰ تومان – (وزن هر متر سیم مسی نمره ۱۶: ۰٫۱۴۴ کیلو گرم)
 • سیم مسی نمره 25 (7 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: ۱۹,۷۰۰ تومان – (وزن هر متر سیم مسی نمره ۲۵: ۰٫۲۲۵ کیلو گرم)
 • سیم مسی نمره 35 (7 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: ۲۷,۴۰۰ تومان – (وزن هر متر سیم مسی نمره ۳۵: ۰٫۳۱۵ کیلو گرم)
 • سیم مسی نمره 50 (7 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: ۳۸,۸۰۰ تومان – (وزن هر متر سیم مسی نمره ۵۰: ۰٫۴۵ کیلو گرم)
 • سیم مسی نمره 70 (19 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: ۵۴,۰۰۰ تومان – (وزن هر متر سیم مسی نمره ۷۰: ۰٫۶۳ کیلو گرم)
 • سیم مسی نمره 95 (19 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: ۷۳,۱۰۰ تومان – (وزن هر متر سیم مسی نمره ۹۵: ۰٫۸۵۵ کیلو گرم)
 • سیم مسی نمره 120 (19 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: ۹۲,۲۰۰ تومان – (وزن هر متر سیم مسی نمره ۱۲۰: ۱٫۰۸ کیلو گرم)
 • سیم مسی نمره 150 (37 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: ۱۱۵,۰۰۰ تومان – (وزن هر متر سیم مسی نمره ۱۵۰: ۱٫۳۵ کیلو گرم)
 • سیم مسی نمره 185 (37 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: ۱۴۱,۶۰۰ تومان – (وزن هر متر سیم مسی نمره ۱۸۵: ۱٫۶۶۵ کیلو گرم)
 • سیم مسی نمره 240 (61 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: ۱۸۳,۸۰۰ تومان – (وزن هر متر سیم مسی نمره ۲۴۰: ۲٫۱۶ کیلو گرم)
جدول مشخصات فنی سیم مسی هوایی
سطح مقطع
mm2
تعداد و قطر رشته
mm
قطر خارجی سیم مسی 
mm
وزن در واحد طول 
Kg/Km
مقاومت در واحد طول 
20ºC – Ω/Km
161/70 × ۷۵/۱۱۴۲/۴۱/۱۲۸
۲۵۲/۱۰ × ۷۶/۳۲۱۷/۳۰/۷۳۹۱
۳۵۲/۵۰ × ۷۷/۵۳۰۸۰/۵۲۱۵
۵۰۳/۰۰ × ۷۹۴۴۳/۵۰/۳۶۲۲
۵۰۱/۸۰ × ۱۹۹۴۳۵/۸۰/۳۷۲۷
۷۰۲/۱۰ × ۱۹۱۰/۵۵۹۳/۲۰/۲۵۳۸
۹۵۲/۵۰ × ۱۹۱۲/۵۸۴۰/۷۰/۱۹۳۲
۱۲۰۲/۸۰ × ۱۹۱۴۱۰۵۵/۰۰/۱۵۴۰
۱۵۰۲/۲۵ × ۳۷۱۵/۷۱۳۴۴/۰۰/۱۲۳۳
۱۸۵۳/۵۵ × ۱۹۱۷/۵۱۶۹۵/۰۰/۰۹۵۸۲
۱۸۵۲/۵۰ × ۳۷۱۷/۵۱۶۴۷/۰۰/۰۹۹۸۱
۲۴۰۲۰/۲

سیم ارت روکش دار و کابل ارت روکش دار (مفتول و افشان)

 • کابل ارت روکش دار سبز و زرد نمره ۱۰ (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: ۹,۶۰۰ تومان
 • کابل ارت روکش دار سبز و زرد نمره ۱۶ (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: ۱۴,۹۰۰ تومان
 • کابل ارت روکش دار سبز و زرد نمره ۲۵ (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: ۲۳,۰۰۰ تومان
 • کابل ارت روکش دار سبز و زرد نمره ۳۵ (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: ۳۱,۶۰۰ تومان
 • کابل ارت روکش دار سبز و زرد نمره ۵۰ (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: ۴۴,۷۰۰ تومان
 • کابل ارت روکش دار سبز و زرد نمره ۷۰ (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: ۶۲,۲۰۰ تومان
 • کابل ارت روکش دار سبز و زرد نمره ۹۵ (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: ۸۴,۲۰۰ تومان
 • کابل ارت روکش دار سبز و زرد نمره ۱۲۰ (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: ۱۰۵,۹۰۰ تومان
 • کابل ارت روکش دار سبز و زرد نمره ۱۸۵ (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: ۱۶۲,۷۰۰ تومان
 • کابل ارت روکش دار سبز و زرد نمره ۲۴۰ (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: ۲۱۰,۵۰۰ تومان

لیست قیمت کابل برق و سیم برق

کالاسایزقیمتکالاسایزقیمت
سیم۰۵ × ۱۴۰,۵۰۰ تومانسیم۴ × ۱۳۰۴,۰۰۰ تومان
سیم۰/۷۵ × ۱۶۲,۰۰۰ تومانسیم۶ × ۱۴۶۰,۰۰۰ تومان
سیم۱ × ۱۷۸,۵۰۰ تومانسیم۱۰ × ۱۷۳۱,۶۰۰ تومان
سیم۱/۵ × ۱۱۲۱,۶۰۰ تومانسیم۱۶ × ۱۱,۰۸۳,۰۰۰ تومان
سیم۲/۵ × ۱۱۸۲,۴۰۰ تومان
کابل۱ × ۲۲۲۳,۰۰۰ تومانکابل۱ × ۴۳۹۹,۰۰۰ تومان
کابل۱/۵ × ۲۳۱۶,۰۰۰ تومانکابل۱/۵ × ۴۵۸۴,۰۰۰ تومان
کابل۲/۵ × ۲۴۹۷,۵۰۰ تومانکابل۲/۵ × ۴۹۰۳,۰۰۰ تومان
کابل۴ × ۲۷۶۲,۰۰۰ تومانکابل۴ × ۴۱,۴۲۳,۰۰۰ تومان
کابل۶ × ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ تومانکابل۶ × ۴۲,۰۸۲,۰۰۰ تومان
کابل۱۰ × ۲۱,۷۵۰,۰۰۰ تومانکابل۱۰ × ۴۳,۳۹۶,۵۰۰ تومان
کابل۱/۵ × ۳۴۴۴,۰۰۰ تومانکابل۱۶ × ۴۵,۱۳۴,۰۰۰ تومان
کابل۲/۵ × ۳۷۱۲,۰۰۰ تومانکابل۱/۵ × ۵۷۲۳,۰۰۰ تومان
کابل۴ × ۳۱,۰۸۴,۰۰۰ تومانکابل۲/۵ × ۵۱,۱۷۹,۰۰۰ تومان
کابل۶ × ۳۱,۵۴۹,۰۰۰ تومانکابل۴ × ۵۱,۷۰۹,۰۰۰ تومان
کابل۱۰ × ۳۲,۵۶۳,۰۰۰ تومانکابل۶ × ۵۲,۴۷۲,۰۰۰ تومان
کابل۱۰ × ۵۴,۱۷۵,۰۰۰ تومان

میله ارت (میله راد)

میله ارت کاپر باند (ضخامت ۲۴۰ میکرون مس):
میله ارت کاپر باند ۱٫۵ متری به قطر ۱۶، قیمت: ۱۱۸,۰۰۰ تومان
میله ارت کاپر باند ۱٫۵متری به قطر ۲۰، قیمت: ۱۳۵,۰۰۰ تومان
میله ارت کاپر باند ۱٫۵ متری به قطر ۱۶ (درجه ۱)، قیمت: ۱۴۵,۰۰۰ تومان
میله ارت کاپر باند ۱٫۵ متری به قطر ۲۰ (درجه ۱)، قیمت: ۱۶۵,۰۰۰ تومان
میله ارت کاپر شیلد (ضخامت بیش از ۳۰ میکرون مس):
میله ارت کاپر شیلد ۱٫۵ متری به قطر ۱۴، قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان
میله ارت کاپر شیلد ۱٫۵ متری به قطر ۱۶، قیمت: ۲۴,۰۰۰ تومان
میله ارت کاپر شیلد ۱٫۵ متری به قطر ۲۰، قیمت: ۵۴,۰۰۰ تومان
میله ارت کاپر شیلد ۳ متری به قطر ۱۴، قیمت: ۴۸,۰۰۰ تومان
میله ارت کاپر شیلد ۳ متری به قطر ۱۶، قیمت: ۵۴,۰۰۰ تومان
میله ارت اتمایز (آبکاری مس):
میله ارت اتمایز ۱٫۵ متری به قطر ۱۴، قیمت: ۲۸,۰۰۰ تومان
میله ارت اتمایز ۱٫۵ متری به قطر ۱۶، قیمت: ۳۸,۰۰۰ تومان
میله ارت اتمایز ۱٫۵ متری به قطر ۲۰، قیمت: ۵۹,۰۰۰ تومان
میله ارت تمام مس:
میله ارت تمام مس ۱٫۵ متری به قطر ۱۶، قیمت: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
میله ارت تمام مس ۱٫۵ متری به قطر ۲۰، قیمت: ۴۶۰,۰۰۰ تومان
میله ارت استنلس استیل:
میله ارت استنلس استیل ۱٫۵ متری به قطر ۱۶، قیمت: ۲۵۵,۰۰۰ تومان

اتصالات میله ارت

کوپلر اتصال دو میله ارت 1.5 متری نمره ۱۶، قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان
کوپلر اتصال دو میله ارت 1.5 متری نمره ۲۰، قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان
داول جهت اتصال دو میله ارت تمام مس یا استنلس استیل به یکدیگر، قیمت: ۹,۰۰۰ تومان
ضربه خور استکانی جهت کوبیدن میله ارت 1.5 متری نمره ۱۶، قیمت: ۸,۵۰۰ تومان
ضربه خور استکانی جهت کوبیدن میله ارت 1.5 متری نمره ۲۰، قیمت: ۹,۰۰۰ تومان
ضربه خور آلنی جهت کوبیدن میله ارت تمام مس یا استنلس استیل، قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان
نوک فولادی جهت تسهیل در هدایت میله ارت تمام مس به درون زمین، قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

تسمه مسی، شینه مسی و میله مسی – دنیای مس یا مسباره کاوه

نوع کالااندازهطول شاخهقیمتوزن هر شاخه
تسمه مسی۳ × ۲۰شاخه ۴ متریقیمت: ۱۷۹,۰۰۰ تومان(وزن هر شاخه تقریبا ۲٫۲ کیلو گرم)
تسمه مسی۵ × ۲۰شاخه ۴ متریقیمت: ۲۹۳,۰۰۰ تومان(وزن هر شاخه تقریبا ۳٫۶ کیلو گرم)
تسمه مسی۱۰ × ۲۰شاخه ۴ متریقیمت: ۵۸۶,۰۰۰ تومان(وزن هر شاخه تقریبا ۷٫۲ کیلو گرم)
تسمه مسی۳ × ۲۵شاخه ۴ متریقیمت: ۲۱۱,۰۰۰ تومان(وزن هر شاخه تقریبا ۲٫۶ کیلو گرم)
تسمه مسی۵ × ۲۵شاخه ۴ متریقیمت: ۳۷۴,۰۰۰ تومان(وزن هر شاخه تقریبا ۴٫۶ کیلو گرم)
تسمه مسی۳ × ۳۰شاخه ۴ متریقیمت: ۲۶۰,۰۰۰ تومان(وزن هر شاخه تقریبا ۳٫۲ کیلو گرم)
تسمه مسی۵ × ۳۰شاخه ۴ متریقیمت: ۴۴۰,۰۰۰ تومان(وزن هر شاخه تقریبا ۵٫۴ کیلو گرم)
تسمه مسی۱۰ × ۳۰شاخه ۴ متریقیمت: ۸۷۲,۰۰۰ تومان(وزن هر شاخه تقریبا ۱۰٫۷ کیلو گرم)
تسمه مسی۵ × ۴۰شاخه ۴ متریقیمت: ۵۸۶,۰۰۰ تومان(وزن هر شاخه تقریبا ۷٫۲ کیلو گرم)
تسمه مسی۱۰ × ۴۰شاخه ۴ متریقیمت: ۱,۱۶۵,۰۰۰ تومان(وزن هر شاخه تقریبا ۱۴٫۳ کیلو گرم)
تسمه مسی۵ × ۵۰شاخه ۴ متریقیمت: ۷۳۳,۰۰۰ تومان(وزن هر شاخه تقریبا ۹ کیلو گرم)
تسمه مسی۱۰ × ۵۰شاخه ۴ متریقیمت: ۱,۴۵۸,۰۰۰ تومان(وزن هر شاخه تقریبا ۱۷٫۹ کیلو گرم)
تسمه مسی۵ × ۶۰شاخه ۴ متریقیمت: ۸۷۲,۰۰۰ تومان(وزن هر شاخه تقریبا ۱۰٫۷ کیلو گرم)
تسمه مسی۱۰ × ۶۰شاخه ۴ متریقیمت: ۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان(وزن هر شاخه تقریبا ۲۱٫۶ کیلو گرم)
تسمه مسی۵ × ۸۰شاخه ۴ متریقیمت: ۱,۱۶۵,۰۰۰ تومان(وزن هر شاخه تقریبا ۱۴٫۳ کیلو گرم)
تسمه مسی۱۰ × ۸۰شاخه ۴ متریقیمت: ۲,۳۳۰,۰۰۰ تومان(وزن هر شاخه تقریبا ۲۸٫۶ کیلو گرم)
تسمه مسی۵ × ۱۰۰شاخه ۴ متریقیمت: ۱,۴۶۷,۰۰۰ تومان(وزن هر شاخه تقریبا ۱۸ کیلو گرم)
تسمه مسی۱۰ × ۱۰۰شاخه ۴ متریقیمت: ۳,۱۵۹,۰۰۰ تومان(وزن هر شاخه تقریبا ۳۵٫۷ کیلو گرم)
تسمه مسی۲۰ × ۱۰۰شاخه ۴ متریقیمت: ۶,۳۷۲,۰۰۰ تومان(وزن هر شاخه تقریبا ۷۲ کیلو گرم)
تسمه مسی۱۰ × ۱۲۰شاخه ۴ متریقیمت: ۳,۷۷۰,۰۰۰ تومان(وزن هر شاخه تقریبا ۴۲٫۶ کیلو گرم)
تسمه مسی۲۰ × ۱۲۰شاخه ۴ متریقیمت: ۷,۶۴۶,۰۰۰ تومان(وزن هر شاخه تقریبا ۸۶٫۴ کیلو گرم)
میله مسی۱۰شاخه ۳ متریقیمت: ۱۷۱,۰۰۰ تومان(وزن هر شاخه تقریبا ۲٫۱ کیلو گرم)
میله مسی۱۲شاخه ۳ متریقیمت: ۲۴۴,۰۰۰ تومان(وزن هر شاخه تقریبا ۳ کیلو گرم)
میله مسی۱۴شاخه ۳ متریقیمت: ۳۴۲,۰۰۰ تومان(وزن هر شاخه تقریبا ۴٫۲ کیلو گرم)
میله مسی۱۶شاخه ۳ متریقیمت: ۴۴۰,۰۰۰ تومان(وزن هر شاخه تقریبا ۵٫۴ کیلو گرم)
میله مسی۱۸شاخه ۳ متریقیمت: ۵۲۹,۰۰۰ تومان(وزن هر شاخه تقریبا ۶٫۵ کیلو گرم)
میله مسی۲۰شاخه ۳ متریقیمت: ۶۹۲,۰۰۰ تومان(وزن هر شاخه تقریبا ۸٫۵ کیلو گرم)
میله مسی۲۵شاخه ۳ متریقیمت: ۱,۰۷۵,۰۰۰ تومان(وزن هر شاخه تقریبا ۱۳٫۲ کیلو گرم)
میله مسی۳۰شاخه ۳ متریقیمت: ۱,۵۴۰,۰۰۰ تومان(وزن هر شاخه تقریبا ۱۸٫۹ کیلو گرم)
میله مسی۳۵شاخه ۳ متریقیمت: ۲,۰۹۴,۰۰۰ تومان(وزن هر شاخه تقریبا ۲۵٫۷ کیلو گرم)
میله مسی۴۰شاخه ۳ متریقیمت: ۲,۷۳۸,۰۰۰ تومان(وزن هر شاخه تقریبا ۳۳٫۶ کیلو گرم)
میله مسی۴۵شاخه ۳ متریقیمت: ۳,۷۶۱,۰۰۰ تومان(وزن هر شاخه تقریبا ۴۲٫۵ کیلو گرم)
میله مسی۵۰شاخه ۳ متریقیمت: ۴,۶۴۶,۰۰۰ تومان(وزن هر شاخه تقریبا ۵۲٫۵ کیلو گرم)
میله مسی۶۰شاخه ۳ متریقیمت: ۶,۷۵۲,۰۰۰ تومان(وزن هر شاخه تقریبا ۷۶٫۳ کیلو گرم)
میله مسی۸۰شاخه ۳ متریقیمت: ۱۱,۹۸۲,۰۰۰ تومان(وزن هر شاخه تقریبا ۱۳۵٫۴ کیلو گرم)
الکترو لبه گرد۱۰ × ۳۰شاخه ۴ متریقیمت: ۸۱۵,۰۰۰ تومان(وزن هر شاخه تقریبا ۱۰ کیلو گرم)
الکترو لبه گرد۱۰ × ۴۰شاخه ۴ متریقیمت: ۱,۱۳۲,۰۰۰ تومان(وزن هر شاخه تقریبا ۱۳٫۹ کیلو گرم)
الکترو لبه گرد۱۰ × ۵۰شاخه ۴ متریقیمت: ۱,۳۸۵,۰۰۰ تومان(وزن هر شاخه تقریبا ۱۷ کیلو گرم)
الکترو لبه گرد۱۰ × ۶۰شاخه ۴ متریقیمت: ۱,۶۷۰,۰۰۰ تومان(وزن هر شاخه تقریبا ۲۰٫۵ کیلو گرم)
الکترو لبه گرد۱۰ × ۸۰شاخه ۴ متریقیمت: ۲,۳۴۷,۰۰۰ تومان(وزن هر شاخه تقریبا ۲۸٫۸ کیلو گرم)
جدول ابعاد و وزن تقریبی تسمه مسی (شینه مسی)
۱۲۰۱۰۰۸۰۶۰۵۰۴۰۳۰۲۵۲۰۱۵۱۲۱۰پهنا(میلیمتر)ضخامت(میلیمتر)
۳/۲۱۴۲/۶۷۹۲/۱۴۳۱/۶۰۷۱/۳۳۹۱/۰۷۱۰/۸۰۳۰/۶۶۹۰/۵۳۵۰/۴۰۱۰/۳۲۱۰/۲۷۶۳
۵/۳۵۸۴/۶۷۹۳/۵۷۲۲/۶۷۹۲/۲۳۲۱/۷۸۶۱/۳۳۹۱/۱۱۶۰/۸۹۳۰/۶۶۹۰/۵۳۵۰/۴۴۶۵
۱۰/۷۱۶۸/۹۳۷/۱۴۴۵/۳۵۸۴/۴۶۵۳/۵۷۲۲/۶۷۹۲/۲۳۲۱/۷۸۶۱/۳۳۹۱/۰۷۱۰/۸۹۳۱۰
۱۶/۰۷۴۱۳/۳۹۵۱۰/۷۱۶۸/۰۳۷۶/۶۹۷۵/۳۵۸۴/۰۱۸۳/۳۴۸۲/۶۷۹۲/۰۰۹۱/۶۰۷۱/۳۳۹۱۵
۲۱/۴۳۲۱۷/۸۶۱۴/۲۸۸۱۰/۷۲۸/۹۳۷/۱۴۴۵/۳۵۸۴/۴۶۵۳/۵۷۲۲/۶۷۹۲/۱۴۳۱/۷۸۶۲۰
جدول ابعاد و وزن تقریبی میل گردهای مسی (میله مسی)
۱۴۱۳۱۲۱۱۱۰۹۸۷۶۵۴۳۲۱قطر(میلیمتر)
۱/۳۷۳۱/۱۴۸۱/۰۰۹۰/۸۴۸۰/۷۰۱۰/۵۶۷۰/۴۴۸۰/۳۴۳۰/۲۵۲۰/۱۷۴۰/۱۱۲۰/۰۶۳۰/۰۲۷۰/۰۰۷وزن(گرم)
۶۵۶۰۵۵۵۰۴۵۴۰۳۵۳۰۲۵۲۲۲۰۱۸۱۶۱۵قطر
۲۹/۶۱۷۲۵/۲۳۶۲۱/۳۰۵۱۷/۷۲۵۱۴/۱۴۵۱۱/۲۲۸/۵۸۷۶/۳۰۹۴/۳۸۱۳/۳۹۲۲/۸۰۴۲/۲۷۱۱/۷۹۴۱/۵۷۷وزن
۲۰۰۱۹۰۱۸۰۱۷۰۱۶۰۱۵۰۱۴۰۱۳۰۱۲۰۱۱۰۱۰۰۹۰۸۰۷۰قطر
۲۸۰/۴۰۲۲۵۳/۰۶۲۲۲۷/۱۲۵۲۰۲/۵۹۱۷۹/۴۵۷۱۵۷/۷۱۳۷/۳۹۶۱۱۸/۵۱۰۰/۹۴۴۸۴/۸۲۱۷۰/۱۵۶/۷۸۱۴۴/۸۹۴۳۴/۳۴۹وزن

تسمه مسی قابل انعطاف، تسمه مسی بافته شده و تسمه ارت مسی بافته شده

تسمه مسی قابل انعطاف و یا تسمه مسی بافته شده از جنس مس جهت همبندی و موارد مشابه که نیاز به تسمه کشی قابل انعطاف می باشد مورد استفاده قرار می گیرد.

v

بنتونیت چاه ارت و مواد کاهنده مقاومت زمین چاه ارت

نام محصولمقدار یا وزنقیمت
بنتونیتکیسه ۳۰ کیلوگرمیقیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان(بنتونیت درجه ۲)
بنتونیت اکتیو (اکتیودار)کیسه ۳۰ کیلوگرمیقیمت: ۱۸,۰۰۰ تومان(بنتونیت بیس درجه ۲)
بنتونیت میکرونیزهکیسه ۱۸ کیلوگرمیقیمت: عدم موجودی(پایه کلسیوم)
بنتونیت سوپر اکتیو کاهندهکیسه ۲۰ کیلوگرمیقیمت: ۲۸,۰۰۰ توماندرجه ۱ (پایه سدیم)
مواد کاهنده OHMکیسه ۱۵ کیلوگرمیقیمت: ۳۲,۰۰۰ تومانمواد کاهنده مقاومت زمین (پایه کربن)
مواد کاهنده LOMکیسه ۱۵ کیلوگرمیقیمت: ۴۸,۰۰۰ تومانمواد کاهنده مقاومت زمین
مواد کاهنده GIMکیسه ۱۵ کیلوگرمیقیمت: ۵۸,۰۰۰ تومانمواد کاهنده مقاومت زمین
مواد کاهنده CEMکیسه ۱۵ کیلوگرمیقیمت: ۳۴,۰۰۰ تومانمواد کاهنده مقاومت زمین
مواد کاهنده TK1کیسه ۱۵ کیلوگرمیقیمت: ۳۶,۰۰۰ تومانمواد کاهنده مقاومت زمین
زغال پودر شدهکیسه ۳۰ کیلوگرمیقیمت: ۵۰,۰۰۰ تومان
نمککیسه ۴۰ کیلوگرمیقیمت: ۴۰,۰۰۰ تومان
ژل کاهندهگالن ۱۰ لیتریقیمت: ۱۱۵,۰۰۰ تومانمایع کاهنده مقاومت زمین (ژل کاهنده مقاومت زمین)
خاک بنتونیت حفاریهر تنقیمت: ۴۱۰,۰۰۰ تومان

بنتونیت چیست؟

بنتونیت (به انگلیسی Bentonite) را نخستین بار در سال ١٨٩٨ دانشمندی به نام “ویلبر سی نایت” (Wilbur C. Knight)، به کار برده است.بنتونیت نوعی رس ریزدانه است که حداقل ۸۵ درصد رس مونتموریلونیت (رسی که جذب رطوبت بالایی دارد) داشته باشد. بنتونیت به رنگ سفید تا سفید مایل به کرم با دانه بندی بسیار ریز می باشد و بسته بندی آن جهت جلوگیری از جذب رطوبت بصورت کیسه لمینت دولایه است.

بنتونیت بصورت عمومی تولید می شود با دامنه کاربرد گسترده در احداث چاه ارت و اجرای سیستم ارتینگ در کنار مواد مقاومت زمین و همچنین در صنایع مختلف، بخصوص به عنوان ماده حامل در صنایع داروسازی، مکمل، کنسانتره سازی و مواد کاهنده مقاومت زمین کاربرد دارد.

خواص بنتونیت:

از خواص مهم خاک بنتونیت، خاصیت شکل پذیری، انبساط و انقباض یونی آن را می توان نام برد.

مشخصات شیمیایی بنتونیت:

بنتونیت حاوی هیدروکسیل است که به علت توانایی جذب مولکول های آب توسط اسمکتیت این فاصله می‌تواند از ۶/۹ تا ۴/۲۱ آنگستروم تغییر کند.

بنتونیت عمدتاً بر دو نوع است:

 • بنتونیت های متورم Swelling Bentonite یا بنتونیت های سدیم دار.
 • بنتونیت های غیرمتورم Non Swelling Bentonite یا بنتونیت های کلسیم دار.

خواص کانیهای خانواده اسمکتیت به ترکیب شیمیایی و ساختمان آنها بستگی دارد. در کانی بنتونیت سدیم دار میزان جذب یونی، شکل پذیری، انبساط و انقباض از نوع کلسیم دار آن بیشتر است. ابعاد شبکه بنتونیت سدیم و کلسیم دار از ۶/۹ آنگستروم در حالت معمولی به ۲۰ آنگستروم در صورتی که رطوبت محیط صد درصد باشد، افزایش خواهد یافت.

بنتونیت های متورم یا بنتونیت های سدیم دار می توانند چندین برابر حجم معمولی خود آب جذب کند و منبسط شود، به طوری که حالت ژله ای، پلاستیکی و چسبندگی به خود بگیرد. این نوع بنتونیت معمولاً در سیالات حفاری و دوغاب (گل آب) دیواره ها استفاده می شود.

انواع بنتونیت ها از دیدگاه صنعتی:

 • بنتونیت های سدیم دار
 • بنتونیت های جانشینی توسط سدیم
 • بنتونیت های کلسیم دار
 • بنتونیت های ارگانوفیل
 • بنتونیت های فعال شده توسط اسید

کاربردهای عمومی بنتونیت:

بنتونیت در موارد متعددی کاربرد دارد که می توان به، مواد کاهنده مقاومت زمین، گندله سازی، حفاری چاه، چاه ارت، ارتینگ و چاه های ارت که امروزه بنتونیت با هزینه ای به مراتب پایین تر جایگزین مناسب و بهینه ای برای مخلوط سنتی ذغال ونمک درسیستم ارتینگ می باشد، تصفیه و رنگبری، دانه های جاذب، مواد شوینده، داروسازی و پزشکی، آرایشی، لوازم و مواد دارویی، نیازهای مهندسی عمران، محیط زیست، گندوله آهن جهت شمش آهن، ماسه های گداز فلز، بکارگیری بنتونیت به عنوان جاذب رطوبت، جذب یونها، مصارف کشاورزی، خوراک دام، غذای حیوانات، مواد سمی، کودها، بنتونیت اکتیودار، بنتونیت میکرونیزه، سوپر کاهنده، پرکننده، بنتونیت بهبود دهنده، هکتوریت، کاتالیزور، بنتونیت مورد استفاده در ریخته گری و بازیافت استفاده می شود.

ژل کاهنده مقاومت زمین

قیمت هر گالن: ۱۱۵,۰۰۰ تومان

اندازه: هر گالن ۱۰ لیتری

کلمپ سیم یا تسمه مسی به میله راد ( میله ارت )

کلمپ-کلمپ مس اتصال سیم مسی به میله راد

کلمپ اتصال سیم مسی به میله راد (کلمپ انگشتی)

قیمت کلمپ: از معمولی ۲,۵۰۰ تومان تا درجه ۱، ۲۵,۰۰۰ تومان

کد کلمپ: TE/RC1

سایز سیم (mm2)قطر میله (mm)
70 – 1616
120 – 5020
185 – 7020
کلمپ-کلمپ ارت اتصال دو سیم عبوری به میله راد

کلمپ اتصال دو سیم عبوری هم مقطع به میله راد

قیمت کلمپ: از معمولی ۸,۵۰۰ تومان تا درجه ۱، ۴۸,۰۰۰ تومان

کد کلمپ: TE/RC2

سایز سیم (mm2)قطر میله (mm)
185 – 5020 – 16
کلمپ-کلمپ مسی اتصال دو سیم موازی به میله راد

کلمپ اتصال دو سیم بصورت موازی و هم مقطع به میله راد

قیمت کلمپ: از ۳۸,۰۰۰ تومان تا ۵۸,۰۰۰ تومان

کد کلمپ: TE/RC3

سایز سیم (mm2)قطر میله (mm)
120 – 5020 – 16
کلمپ-کلمپ ارت اتصال کابلشو به میله راد

کلمپ اتصال از طریق کابلشو به میله راد

قیمت کلمپ: تماس با تهران ارت

کد کلمپ: TE/RC4

سایز سیم (mm2)قطر میله (mm)
185 – 1616
185 – 1620
کلمپ-کلمپ مس اتصال تسمه مسی به میله راد

کلمپ اتصال تسمه مسی به میله راد

قیمت کلمپ: تماس با تهران ارت

کد کلمپ: TE/RC5

سایز تسمه (mm.mm)قطر میله (mm)
3 × ۲۰۲۰ – ۱۶
۵ × ۲۰
۳ × ۳۰
۵ × ۳۰
کلمپ-کلمپ مس اتصال سیم مسی به میله راد و سازه فلزی

کلمپ اتصال سیم مسی به سازه فلزی و میله راد

قیمت کلمپ: از معمولی ۸,۵۰۰ تومان تا درجه ۱، ۴۲,۰۰۰ تومان

کد کلمپ: TE/RC6

سایز سیم (mm2)قطر میله (mm)
3520 – 16
50
70
95
120
کلمپ-کلمپ مس اتصال سیم و تسمه مسی به میله راد

کلمپ اتصال سیم و تسمه مسی به میله راد

قیمت کلمپ: تماس با تهران ارت

کد کلمپ: TE/RC7

سایز سیم (mm2)سایز تسمه (mm.mm)قطر میله (mm)
50 و ۳۵۳ × ۲۰۲۰ و ۱۶
۳ × ۲۵
۳ × ۳۰

کلمپ سیم یا تسمه مسی به سازه فلزی (استراکچر)

کلمپ-کلمپ ارت اتصال سیم مسی به استراکچر

کلمپ اتصال سیم مسی به سازه فلزی

قیمت کلمپ: تماس با تهران ارت

کد کلمپ: TE/SC1

سایز داول (mm)سایز سیم (mm2)
M10120 – 70
M12240 – 150
کلمپ-کلمپ ارت اتصال دو سیم هم مقطع به استراکچر

کلمپ اتصال دو سیم هم مقطع به سازه فلزی

قیمت کلمپ: تماس با تهران ارت

کد کلمپ: TE/SC2

سایز پیچ (mm)سایز سیم (mm2)
M10185 – 35
M12240 – 120
کلمپ-کلمپ ارت اتصال چهار سیم دو زوج به استراکچر

کلمپ اتصال چهار سیم دو زوج هم مقطع به سازه فلزی

قیمت کلمپ: تماس با تهران ارت

کد کلمپ: TE/SC3

سایز پیچ (mm)سایز سیم (mm2)
M10185 – 35
M12240 – 120
کلمپ-کلمپ ارت اتصال سیم مسی افقی به استراکچر

کلمپ اتصال سیم مسی بصورت افقی به سازه فلزی

قیمت کلمپ: تماس با تهران ارت

کد کلمپ: TE/SC4

سایز پیچ (mm)سایز سیم (mm2)
M8 × ۳۵۵۰ – ۳۵
M10 × ۴۰۱۸۵ – ۷۰
کلمپ-کلمپ ارت اتصال دو سیم افقی به استراکچر

کلمپ اتصال دو سیم هم مقطع بصورت افقی به سازه فلزی

قیمت کلمپ: تماس با تهران ارت

کد کلمپ: TE/SC5

سایز پیچ (mm)سایز سیم (mm2)
M8 × ۴۰۵۰ – ۳۵
M10 × ۵۰۹۵ – ۷۰

کلمپ اتصال دهنده سیم یا تسمه مسی به یکدیگر

کلمپ-کلمپ مسی اتصال دوسیم به یکدیگر

کلمپ اتصال دو سیم هم مقطع به یکدیگر

قیمت کلمپ: تماس با تهران ارت

کد کلمپ: TE/CC1

سایز پیچ (mm)سایز سیم (mm2)
M670 – 35
M8185 – 95
کلمپ-کلمپ مسی اتصال دوسیم به یکدیگر

کلمپ اتصال دو سیم هم مقطع به یکدیگر

قیمت کلمپ: تماس با تهران ارت

کد کلمپ: TE/CC2

سایز سیم (mm2)
35 – 16
70 – 50
120 – 95
185 – 150
کلمپ-کلمپ مسی اتصال دو سیم غیر هم مقطع به یکدیگر

کلمپ اتصال دو سیم غیر هم مقطع بصورت عبوری به یکدیگر

قیمت کلمپ: تماس با تهران ارت

کد کلمپ: TE/CC3

سایز سیم (mm2)
12095705035
کلمپ-کلمپ مسی اتصال دو سیم به یکدیگر

کلمپ اتصال دو سیم عبوری به یکدیگر

قیمت کلمپ: از ۲۹,۰۰۰ تومان تا ۵۴,۰۰۰ تومان

کد کلمپ: TE/CC4

سایز سیم (mm2)
12095705035
کلمپ آلومینیومی-اتصال دو سیم به یکدیگر

کلمپ آلومینیومی اتصال دو سیم هم مقطع به یکدیگر

قیمت کلمپ: تماس با تهران ارت

کد کلمپ: TE/CC5

سایز پیچ (mm)سایز سیم (mm2)
M8 × ۵۰۹۵ – ۶
کلمپ مسی-سی-C

کلمپ مسی پرسی (C کلمپ سی)

قیمت کلمپ: تماس با تهران ارت

کد کلمپ: TE/CC6

سایز سیم اول و دوم (mm)
24018515012095705035251610

تست کلمپ

کلمپ-کلمپ ارت تست تسمه به تسمه

تست کلمپ تسمه به تسمه

قیمت کلمپ: تماس با تهران ارت

کد کلمپ: TE/TC1

سایز تسمه (mm.mm)
3 × ۲۵ و ۳ × ۲۰
۳ × ۳۰
کلمپ-کلمپ مسی تست سیم به تسمه

تست کلمپ سیم به تسمه

قیمت کلمپ: تماس با تهران ارت

کد کلمپ: TE/TC2

سایز تسمه (mm.mm)سایز سیم (mm2)
3 × ۲۵ و ۳ × ۲۰۳۵
۵۰
۷۰
کلمپ-کلمپ مس تست سیم به سیم

تست کلمپ سیم به سیم

قیمت کلمپ: تماس با تهران ارت

کد کلمپ: TE/TC3

سایز سیم (mm2)
12095705035
کلمپ-کلمپ ارت تست سیم به تسمه

تست کلمپ سیم به تسمه

قیمت کلمپ: تماس با تهران ارت

کد کلمپ: TE/TC4

سایز سیم (mm2)سایز تسمه (mm.mm)
503 × ۲۵ و ۳ × ۲۰
۷۰
۹۵
۵۰۳ × ۳۰
۷۰
۹۵

کلمپ نگهدارنده سیم یا تسمه مسی به سطوح

کلمپ-کلمپ مس نگهدارنده سیم مسی

کلمپ نگهدارنده سیم مسی

قیمت کلمپ: تماس با تهران ارت

کد کلمپ: TE/FC1

سایز سیم (mm2)
240185120957050352516
کلمپ-کلمپ ارت نگهدارنده سیم مسی

کلمپ نگهدارنده سیم مسی

قیمت کلمپ: تماس با تهران ارت

کد کلمپ: TE/FC2

سایز سیم (mm2)
18512095705035
کلمپ-کلمپ مسی نگهدارنده سیم مسی

کلمپ نگهدارنده سیم مسی

قیمت کلمپ: تماس با تهران ارت

کد کلمپ: TE/FC3

سایز سیم (mm2)
12095705035
کلمپ-کلمپ ارت نگهدارنده تسمه مسی

کلمپ نگهدارنده تسمه مسی

قیمت کلمپ: تماس با تهران ارت

کد کلمپ: TE/FC4

سایز تسمه (mm.mm)
3 × ۲۵ و ۳ × ۲۰
۳ × ۳۰
۵ × ۵۰
کلمپ-کلمپ مسی نگهدارنده تسمه مسی چهار طرفه

کلمپ نگهدارنده تسمه مسی چهار طرفه

قیمت کلمپ: تماس با تهران ارت

کد کلمپ: TE/FC5

سایز تسمه (mm.mm)
3 × ۲۵ و ۳ × ۲۰
۳ × ۳۰
کلمپ-کلمپ مس نگهدارنده تسمه مسی

کلمپ نگهدارنده تسمه مسی

قیمت کلمپ: تماس با تهران ارت

کد کلمپ: TE/FC6

سایز تسمه (mm.mm)
3 × ۲۵ و ۳ × ۲۰
۳ × ۳۰
۵ × ۵۰

حوضچه ارت (دریچه بازدید و تست چاه ارت)

حوضچه ارت بتونی با لینک، قیمت: ۱۱۰,۰۰۰ تومان

حوضچه ارت پلی اتیلن فشارقوی با لینک

قابل تحمل ۵۰۰۰ کیلوگرم نیرو، ساخت کانادا قیمت: ۳۹۵,۰۰۰ تومان

قالب جوش کدولد (احتراقی یا ترمیک)

قالب جوش کدولد-چاه ارت
ناممدل قالبقیمتقیمت درجه ۱کدتوضیح
قالب کدولدسیم به سیمقیمت: ۱۷۵,۰۰۰ تومان۳۴۰,۰۰۰ تومانTE/CC(نیاز به دستگیره دارد)
قالب کدولدسیم به صفحهقیمت: ۱۶۵,۰۰۰ تومان۲۲۰,۰۰۰ تومانTE/CP
قالب کدولدسیم به تسمهقیمت: ۱۷۵,۰۰۰ تومان۳۴۰,۰۰۰ تومانTE/CB(نیاز به دستگیره دارد)
قالب کدولدسیم به میلهقیمت: ۱۷۵,۰۰۰ تومان۳۴۰,۰۰۰ تومانTE/CR(نیاز به دستگیره دارد)
قالب کدولدمیله به تسمهقیمت: ۱۹۵,۰۰۰ تومان۳۷۰,۰۰۰ تومانTE/RB(نیاز به دستگیره دارد)
قالب کدولدسیم به آرماتورقیمت: ۱۶۵,۰۰۰ تومان۳۵۰,۰۰۰ تومانTE/CA(نیاز به دستگیره دارد)
قالب کدولدتسمه به تسمهقیمت: ۱۸۵,۰۰۰ تومان۳۷۰,۰۰۰ تومانTE/BB(نیاز به دستگیره دارد)
قالب کدولدتسمه به صفحهقیمت: ۱۸۵,۰۰۰ تومان۳۴۰,۰۰۰ تومانTE/BP(برخی نیاز به دستگیره دارند)
قالب کدولدسیم به لولهقیمت: ۱۸۵,۰۰۰ تومان۳۴۰,۰۰۰ تومانTE/CL(برخی نیاز به دستگیره دارند)
قالب کدولدسیم به ریلقیمت: تماس با تهران ارتتماس با تهران ارتTE/CY(نیاز به دستگیره دارد)
قالب کدولدتسمه به ریلقیمت: تماس با تهران ارتتماس با تهران ارتTE/BY(نیاز به دستگیره دارد)
لیست انواع قالب جوش کدولد

پودر جوش کدولد

پودر جوش کدولد-چاه ارت
نامواحدقیمتقیمت درجه ۱توضیح
پودر جوش کدولد۳۲ گرمیقیمت: ۷,۸۰۰ تومانقیمت: ۱۱,۵۰۰ تومانبه همراه پولکی و فتیله (چاشنی)
پودر جوش کدولد۴۵ گرمیقیمت: ۹,۴۰۰ تومانقیمت: ۱۳,۲۰۰ تومانبه همراه پولکی و فتیله (چاشنی)
پودر جوش کدولد۶۵ گرمیقیمت: ۱۱,۷۰۰ تومانقیمت: ۱۶,۷۰۰ تومانبه همراه پولکی و فتیله (چاشنی)
پودر جوش کدولد۹۰ گرمیقیمت: ۱۴,۷۰۰ تومانقیمت: ۲۱,۰۰۰ تومانبه همراه پولکی و فتیله (چاشنی)
پودر جوش کدولد۱۱۵ گرمیقیمت: ۱۷,۷۰۰ تومانقیمت: ۲۶,۵۰۰ تومانبه همراه پولکی و فتیله (چاشنی)
پودر جوش کدولد۱۵۰ گرمیقیمت: ۲۲,۰۰۰ تومانقیمت: ۲۹,۰۰۰ تومانبه همراه پولکی و فتیله (چاشنی)
پودر جوش کدولد۲۰۰ گرمیقیمت: ۲۷,۹۰۰ تومانقیمت: ۳۹,۲۰۰ تومانبه همراه پولکی و فتیله (چاشنی)
پودر جوش کدولد۲۵۰ گرمیقیمت: ۳۳,۸۰۰ تومانقیمت: ۴۷,۷۰۰ تومانبه همراه پولکی و فتیله (چاشنی)
پودر جوش کدولد۱۰,۰۰۰ گرمیقیمت: ۱,۸۶۰,۰۰۰ تومانبه همراه چاشنی و ۱۰۰ عدد دیسک
دیسک یا پولکیهر عددقیمت: ۱,۳۰۰ تومان
فتیله یا چاشنیهر عددقیمت: ۱,۳۰۰ تومان

دستگیره قالب جوش کدولد

دستگیره قالب جوش کدولد-چاه ارت

قیمت: ۷۵,۰۰۰ تومان

در دو اندازه کوچک و بزرگ (متناسب با قالب جوش کدولد)

کیت تمیز کننده قالب جوش کدولد

تجهیزات کدولد-چاه ارت

اسکراپر، دستکش نسوز، فرچه سیمی، فرچه مویی، فندک

 • کیت تمیز کننده: قیمت: ۸۵,۰۰۰ تومان (دستکش نسوز معمولی، بدون کیف)
 • کیت تمیز کننده درجه ۱: قیمت: ۱۱۰,۰۰۰ تومان (دستکش نسوز درجه ۱، فرچه سیمی درجه ۱، ماسک، کیف ابزار کدولد)

اجرای جوش کدولد

جوش کدولد-چاه ارت
 • هزینه اجرای جوش کدولد سیم به صفحه (سه نقطه)، قیمت: ۱۰۵,۰۰۰ تومان
 • هزینه اجرای جوش کدولد سیم به سیم (هر نقطه)، قیمت: ۵۰,۰۰۰ تومان
 • هزینه اجرای جوش کدولد سیم به استراکچر (هر نقطه)، قیمت: ۵۵,۰۰۰ تومان
 • هزینه اجرای جوش کدولد سیم به میله و آرماتور (هر نقطه)، قیمت: ۵۰,۰۰۰ تومان

توضیحات:

قیمت های فوق با توجه به تعداد و محل اجرا متغیر می باشند.

انواع قالب جوش کدولد

جوش کدولد سیم به سیم

قالب جوش کدولد سیم به سیم

TE/CC-A01

قالب جوش کدولد سیم به سیم

TE/CC-A02

قالب جوش کدولد سیم به سیم

TE/CC-B01

قالب جوش کدولد سیم به سیم

TE/CC-D01

قالب جوش کدولد سیم به سیم

TE/CC-E01

قالب جوش کدولد سیم به سیم

TE/CC-M01

جوش کدولد سیم به صفحه و یا استراکچر

قالب جوش کدولد سیم به صفحه

TE/CP-A01

قالب جوش کدولد سیم به صفحه

TE/CP-B01

قالب جوش کدولد سیم به صفحه

TE/CP-C01

قالب جوش کدولد سیم به صفحه

TE/CP-S01

جوش کدولد سیم به تسمه

قالب جوش کدولد سیم به تسمه

TE/CB-A01

قالب جوش کدولد سیم به تسمه

TE/CB-B01

قالب جوش کدولد سیم به تسمه

TE/CB-F01

قالب جوش کدولد سیم به تسمه

TE/CB-C03

قالب جوش کدولد سیم به تسمه

TE/CB-M02

جوش کدولد سیم به میله

قالب جوش کدولد سیم به میله

TE/CR-A01

قالب جوش کدولد سیم به میله

TE/CR-B01

قالب جوش کدولد سیم به میله

TE/CR-C01

قالب جوش کدولد سیم به میله

TE/CR-M01

قالب جوش کدولد سیم به میله

TE/CR-M03

قالب جوش کدولد سیم به میله

TE/CR-P01

قالب جوش کدولد سیم به میله

TE/CR-U01

جوش کدولد میله به تسمه

قالب جوش کدولد میله به تسمه

TE/RB-A01

قالب جوش کدولد میله به تسمه

TE/RB-B01

قالب جوش کدولد میله به تسمه

TE/RB-C01

قالب جوش کدولد میله به تسمه

TE/RB-F01

قالب جوش کدولد میله به تسمه

TE/RB-M01

قالب جوش کدولد میله به تسمه

TE/RB-M02

جوش کدولد سیم به آرماتور

قالب جوش کدولد سیم به آرماتور

TE/CA-A01

قالب جوش کدولد سیم به آرماتور

TE/CA-B01

قالب جوش کدولد سیم به آرماتور

TE/CA-D01

قالب جوش کدولد سیم به آرماتور

TE/CA-F01

قالب جوش کدولد سیم به آرماتور

TE/CA-P01

جوش کدولد تسمه به تسمه

قالب جوش کدولد تسمه به تسمه

TE/BB-A01

قالب جوش کدولد تسمه به تسمه

TE/BB-B01

قالب جوش کدولد تسمه به تسمه

TE/BB-B06

قالب جوش کدولد تسمه به تسمه

TE/BB-B07

قالب جوش کدولد تسمه به تسمه

TE/BB-C01

قالب جوش کدولد تسمه به تسمه

TE/BB-C02

قالب جوش کدولد تسمه به تسمه

TE/BB-C04

قالب جوش کدولد تسمه به تسمه

TE/BB-L01

قالب جوش کدولد تسمه به تسمه

TE/BB-L03

قالب جوش کدولد تسمه به تسمه

TE/BB-U01

جوش کدولد تسمه به صفحه

قالب جوش کدولد تسمه به صفحه

TE/BP-A01

قالب جوش کدولد تسمه به صفحه

TE/BP-B01

جوش کدولد سیم به لوله

قالب جوش کدولد سیم به لوله

TE/CL-A01

جوش کدولد سیم به ریل

قالب جوش کدولد سیم به ریل

TE/CY-A01

قالب جوش کدولد سیم به ریل

TE/CY-B01

قالب جوش کدولد سیم به ریل

TE/CY-C01

قالب جوش کدولد سیم به ریل

TE/CY-F01

جوش کدولد تسمه به ریل

 • نویسنده
  azin
 • تعداد بازدید
  263 views
۰دیدگاه فرستاده شده است.
شما هم دیدگاه خود را بنویسید
نوشته‌های ویژه
اخبار ویژه